Arias
Dúos...
Óperas
Cantatas
Compositores
Switch to English

Papel: Laerte (Tenor)

Compositor: Thomas Ambroise

Ópera: Hamlet

Arias:

Pour mon pays en serviteur fide